Nepřebíráním pošty se jednoduše můžete ocitnout v exekuční pasti

Paní Dana (60) si vzala půjčku, kterou pravidelně splácela, až jednou ji jedna splátka z účtu neodešla, čehož si paní Dana nevšimla. Další měsíc platila dál podle nastavených pravidel. O čtyři roky později, kdy již měla za to, že je půjčka dávno splacena, jí zaměstnavatel oznámil, že jí bude provádět srážky ze mzdy. Podle exekučního příkazu mělo být celkem sráženo několik desítek tisíc, ale dluh stále narůstal kvůli smluvním pokutám. Paní Dana začala pomalu rozplétat příběh, který se udál v uplynulých čtyřech letech.

Krátce poté, co nezaplatila zapomenutou splátku, se na ní obrátila úvěrující společnost dopisem a zaslala ji upomínku a výzvu k řešení vzniklé situace. Paní Dana nereagovala, takže společnost požadovala v souladu se smlouvou okamžité zaplacení celého úvěru. Ani na to paní Dana nereagovala. Následovalo soudní vymáhání dluhu, kdy byla paní Dana vyzvána, aby se dostavila k soudnímu jednání, což neučinila, následovalo vydání rozsudku pro zmeškání, kde se soud ani nezabýval podstatou věci, ale v souladu se zákonem vycházel z toho, že žalované nároky včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení jsou oprávněné, protože jinak by se paní Dana bránila a k soudu dostavila. Proti vydanému rozsudku pro zmeškání se paní Dana neodvolala a rozsudek se tak stal pravomocným. Společnost se pak obrátila na exekutora, který vyzval paní Danu, aby uhradila dluh již notně narostlý o náklady vymáhání, pokuty a úroky dobrovolně. Ani na toto paní Dana nereagovala a tak exekutor vydal příkaz, aby byly zahájeny srážky ze mzdy.

V čem byl problém a proč paní Dana nezasáhla dříve, když má jinak vše v pořádku a raději by si odpustila cokoli, než aby spadla do dluhů?

Odpověď je jednoduchá, paní Dana totiž měla nahlášen trvalý pobyt v domě svého bývalého manžela, s nímž se při rozvodu nerozešla zrovna v dobrém. Přestěhovala se do sousedního města, kde bydlela v podnájmu. Veškerá korespondence, ať už od úvěrní společnosti nebo pak od soudu nebo od exekutora jí ale chodila pořád na adresu trvalého pobytu. Bývalý manžel s ní nekomunikoval a nedal jí vědět, že se ve schránce objevují výzvy k převzetí zásilek a pak samotné zásilky. Paní Dana tak vůbec nevěděla, že po ní někdo dluh vymáhá, že probíhá soud nebo že byla nařízena exekuce.

Podobných případů, kdy příčinou dluhů a exekucí je nepřebírání pošty, je celá řada,“ uvádí advokát Jan Vobořil, který spolupracuje s bezplatnou právní poradnou při nevládní organizaci Iuridicum Remedium v Praze. Právní poradna IuRe se zaměřuje na problematiku dluhů a exekucí u seniorů, vedle právních porad ve vybraných případech poskytuje díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hl. m. Prahy bezplatné advokátní zastoupení před soudy nebo exekutory. „Tím, že si lidé nepřebírají poštu, se často zbavují možnosti bránit se před soudem před neoprávněnými nároky. Setkáváme se s případy, kdy jsou v rozporu se zákonem vymáhány smluvní pokuty nebo vysoké úroky z prodlení. Setkáváme se s lichevními smlouvami nebo i s rozsudky, které přiznávají dluhy, které byly již zaplaceny, nebo ukládají povinnost zaplatit v rozporu se zákonem příliš vysoké náklady žalobce na právní zastoupení. Pokud se člověk o problému dozví včas, lze ještě ledacos zachránit. Ochrana spotřebitelů je u nás poměrně silná a soudy jsou argumentům často přístupné. Pokud ale člověk zůstane pasivní, pak ho soudy obvykle nezachrání. Řešit problém ve chvíli, kdy už probíhá exekuce, je pozdě,“ dodává Vobořil.

Problémem je, že většinu písemností například od soudu nebo exekutora lze doručit takzvaně fikcí. To znamená, že úřady vycházejí z toho, že vám bylo doručeno, ačkoli se vám dopis do ruky vůbec nedostal. Celý systém vychází totiž z toho, že by se každý měl postarat o doručování sám a poštu si přebírat. Bohužel velká část lidí si tohoto není vůbec vědoma. Tito lidé mylně vycházejí z toho, že dokud jim dopis není fyzicky předán, tak z něj pro ně nic neplyne.

Jak tedy lze předejít tomu, abychom se o problému dozvěděli pozdě? Doručování v soudních i exekučních řízeních má poměrně jasná pravidla. Pokud sami aktivně nepodnikáte žádné kroky, tak je doručovací adresou adresa trvalého pobytu. Mnoho lidí ale fakticky bydlí jinde a trvalý pobyt je hlášen v místě, kde nejsou schopni přebírat poštu, případně jsou hlášeni přímo na obecních úřadech, kde možnost přebírat poštu zpravidla ani není možná. „Existuje řada možností, jak tento problém řešit, alespoň pokud jde o poštu od úřadů nebo soudů“ říká Jan Vobořil a tyto možnosti vypočítává. První možností je změna trvalého pobytu tam, kde se dotyčný skutečně zdržuje a má schránku. Ne vždy je to ale možné. Další možností je tak nahlášení jiné doručovací adresy do evidence obyvatel. Výhoda je, že by následně měly úřady doručovat na uvedenou adresu. Vše lze vyřídit na obecním úřadu v místě vašeho nahlášeného trvalého pobytu. Další možností je nahlásit jinou adresu přímo instituci, s níž komunikujete. To je vhodné zejména v případech, kdy třeba již probíhá nějaké soudní řízení, a vy z jakéhokoli důvodu potřebujete, aby nastálo nebo po přechodnou dobu byly písemnosti doručovány někam jinam. V takovém případě je dobré toto sdělit písemně doporučeným dopisem danému úřadu nebo soudu změnu doručovací adresy.
Dále existují i služby České pošty, jako je dosílka, kdy je vám došlá pošta automaticky přeposílána jinam nebo zažádat, aby zásilky byly ponechávány na poště, kde si je budete vyzvedávat. Problémem těchto služeb může být, že pokud například pošta poruší smlouvu a zásilku nepřepošle dál, může nastat fikce doručení a je pak na vás, abyste případně vzniklou škodu vymáhali po poště. Naopak výhodou může být, že tyto služby se vztahují nejen na úřední korespondenci, ale i na soukromou, do ruky se vám tak dostanou i dopisy například od úvěrní společnosti a to i v případě, že jste jí změnu adresy nenahlásili.
Pro lidi, kteří se třeba často stěhují, cestují, nebo prostě jen preferují elektronickou komunikaci, může být řešením zřízení datové schránky. Tuto schránku si lze zřídit osobně na jakémkoli Czech Pointu. Po zřízení datové schránky by do ní měla být zasílána veškerá úřední korespondence. Výhodou je i to, že z ní můžete úřadům posílat dopisy zdarma. Fungování je podobné jako u e-mailu, ale na rozdíl od něj nepotřebujete žádný elektronický podpis.

Pokud vám úřady nebo soudy doručí například předvolání k soudu nebo rozsudek na adresu trvalého pobytu, ačkoli máte zřízenou datovou schránku nebo jste do evidence obyvatel nebo přímo soudu nahlásili jinou doručovací adresu, bude se jednat o nesprávné doručení. Pokud se neprokáže, že se vám písemnost skutečně nedostala do ruky, nebude moci takový rozsudek nikdy nabýt právní moci, tudíž se ani nebude moci stát exekučním titulem,“ uvádí Vobořil. Paní Dana z našeho příběhu by v takovém případě mohla úspěšně žádat zastavení exekuce. Takto bohužel srážky budou prováděny tak dlouho, dokud se neuhradí celá vymáhaná částka.