Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Insolvence

Vloženo: 02.05.2022
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den,loni v září jsem ukončila insolvenci,vše proběhlo vporadku ,ale min .týdeni přišel dopis kde bylo namitnuto ,že pohledávka stále trvá s exekuce pokračuje...Chci ještě zmínit z evlastnim se svou sestrou pole ,na půl ,ale je bezcenné ,na hodnotu proto nebylo přijato i do insolvence kde se psalo věci co vlastním .Bojím se,že ta půlka půjde do dražby a jelikož to nikdo nekoupi tak mi opět vzroste dluh a budu tam kde jsem byla..Já myslela že když půjdu do insolvence mám klid ale takhle to vypadá že to nemusí skončit nikdy.Moc děkuji za odpověď a prosím o radu,už jsem bezradná.Pavla
Odpověď: Dobrý den, Neznáme podrobnosti případu, proto uvádíme obecnou informaci. Ve svém dotazu neuvádíte, jakou formou byla insolvence provedena. Pokud bylo řešení úpadku schváleno formou konkursu, nemůže zde dojít k osvobození od placení zbytku dluhů, které byly nebo mohly být přihlášené do insolvenčního řízení. Možnost osvobození od placení zbylé nesplacené části dluhů umožňuje zákon pouze u oddlužení, a to za podmínky, že insolvenční soud rozhodne o splnění oddlužení a dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. V takovém případě spojí insolvenční soud s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek. Osvobození se vztahuje na: - pohledávky zahrnuté do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, - na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, - ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro výše uvedené pohledávky právo postihu. Při osvobození dlužníka však zůstává zajištěnému věřiteli, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují, se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení. To znamená, že pro takové pohledávky lze vést exekuci, a to prodejem (zpeněžením) majetku sloužícího k zajištění pohledávky (např. prodej pozemku, na němž je pro zajištění pohledávky zřízeno zástavní právo). Nelze však již pro takovou pohledávku provést exekuci jinou formou, například srážkami ze mzdy. Pro úplnost uvádíme, že pohledávky, které se v insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku jsou: a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí, b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku, c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv, d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku, e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku, f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení. Osvobození se nevztahuje na: - na pohledávky vzniklé po rozhodnutí o úpadku, - peněžitý trest nebo jinou majetkovou sankci, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, - pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, - pohledávky věřitelů na výživném ze zákona a pohledávek věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights