Často kladené otázky- dluhy a exekuce

 Je exekutor povinen vyzvat dlužníka k úhradě dluhu? 

 
Ano, exekutor je povinen zaslat povinnému písemnou výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti a poskytnout mu k tomu zákonnou lhůtu 30 dnů. Bez zaslání této výzvy povinnému není exekutor oprávněn provádět exekuci, tedy postihnout majetek povinného.
 

Kdy mohu požádat o zastavení exekuce pro nemajetnost? 
  
Návrh na zastavení exekuce z důvodu nemajetnoti povinného je možné podat tehdy, pokud průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jí bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jejích nákladů.  Posouzení, zda povinný splňuje zákonnou podmínku "nemajetnosti" pro zastavení exekuce náleží soudnímu exekutorovi nebo exekučnímu soudu.  Při rozhodování bude brán zřetel zejména na to, zda má povinný pravidelný příjem a v jaké výši.
 
 
Může přijít exekutor ke mně domů když mi měsíčně strhává ze mzdy? 
  
Ano, exekutor může exekuci provést i více způsoby najednou, např. srážkami ze mzdy a zároveň prodejem movitých věcí povinného nacházejících se v jeho obydlí. Vždy však musí dbát majetkových práv povinného a k provedení exekuce využít nejdříve ty způsoby provedení exekuce, které budou povinného méně zatěžovat, tedy např. srážek ze mzdy nebo přikázání pohledávky z bankovního účtu povinného.
 
 
Má exekutor právo postihnout můj majetek, když jsem si s ním domluvil měsíční splátky, které řádně platím? 
 
Ano, exekutor může kdykoliv v průběhu exekučního řízení exekuci provést některým ze způsobů stanovených zákonem, např. srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky u bankovního ústavu, prodejem movitých věcí. Na tom nemění nic ani "gentlemanská" dohoda o splátkách uzavřená mezi povinným a exekutorem.
 

Týká se exekuce vedená proti mému příteli i mého majetku? 
  
Pokud nejste spoludlužníkem, není možné vést proti Vám exekuci k vymožení dluhu, za jehož splnění odpovídá výlučně Váš přítel. 
 
 
Může si exekutor odvézt věci z bytu, který patří jiné osobě ale dlužník v něm bydlí? 
  
Exekutor je oprávněn provést exekuci prodejem movitých věcí, které nalezne v obydlí povinného, a to bez ohledu na to, kdo je vlastníkem takového obydlí. Některé movité věci jsou však z exekučního postihu vyloučeny zákonem a patří mezi ně např. obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, a to pokud hodnota každé takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.
Pronajímám dlužníkovi byt a exekutor zabavil i mé věci, jak se mohu bránit? 
  
Pokud dojde k soupisu věcí, které nepatří povinnému, ale jiné osobě, musí se tato osoba aktivně bránit a prokázat exekutorovi své vlastnictví k exekucí postiženým věcem. Pokud ani navzdory tomu exekutor věc ze soupisu nevyškrtne, musí skutečný vlastník věci k exekučnímu soudu tzv. "vylučovací žalobu".
  
 
Může mi exekutor vzít peníze z účtu k zaplacení úvěru, který si manžel vzal před naším manželstvím? 
 
Ano, exekučně mohou být postiženy peněžní prostředky nacházející se na bankovním účtu manžela povinného, ale jen do výše, která by povinnému z takového účtu připadla, kdyby došlo ke zrušení a vypořádání společného jmění manželů. Obecně platí, že každému z manželů náleží při zrušení a vypořádání společného jmění 1/2 společného jmění, teoreticky by tedy mohl exekutor postihnout polovinu prostředků nacházejících se na účtu manžela povinného.
 
 
Co mohu dělat, když mám exekuci na mzdě a je mi ponecháno jen životní minimum? 
 
Doporučujeme zkontrolovat si výši prováděných srážek ze mzdy, neboť povinný (dlužník) má nárok na to, aby mu nebyla ze mzdy sražena základní částka - tzv. "nezabavitelná částka". Základní výše této částky činí v roce 2018 6.225,- Kč na osobu, oproti tomu výše životního minima činí pouhých 3.410,- Kč na osobu.
 
 
Jak dlouho může být vedena exekuce, promlčí se někdy? 
  
Pohledávka přiznaná rozhodnutím orgánu veřejné moci (většinou soudem) se promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, tedy ve lhůtě 10 let ode dne, v němž rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“. Datum, v němž rozhodnutí nabylo vykonatelnosti, sdělí ten orgán veřejné moci, který rozhodnutí vydal a vyznačí jej razítkem přímo na rozhodnutí. Pokud uplynula uvedená 10 letá promlčecí lhůta, lze exekuci zastavit podáním písemného návrhu na zastavení exekuce s odůvodněním, že právo dluh vymáhat je promlčeno.
 
 
Mám více exekucí, je možné je spojit? 
 
Pokud bylo proti povinnému zahájeno další exekuční řízení stejným oprávněným u stejného exekutora dříve, než zaniklo oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce (pro stejného oprávněného), spojuje se nová exekuce s předchozí exekucí ke společnému řízení automaticky. V takovém případě exekutor ani exekuční soud nevydává žádné rozhodnutí a povinný nemusí podávat návrh na spojení exekucí.
 
Na návrh povinného lze spojit exekuční řízení, pokud jsou exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo další oprávněný zahájí u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, a zároveň jsou splněny následující podmínky:
a) oprávněným je osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu (tedy pokud nedošlo k postoupení pohledávky na jiného věřitele), nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena,
b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího (celkem) částku ve výši 10.000,- Kč 
c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).
 
Z důvodu hospodárnosti exekučních řízení nemusí být návrhu povinného na spojení exekucí vyhověno. 
 

Musím exekutorovi odevzdat auto, které jsem koupil od člověka, který mi tvrdil, že nemá exekuce? 
 
Exekuční dlužník (povinný) není oprávněn v době probíhající exekuce prodávat svůj majetek, leda by k tomu měl výslovný souhlas exekutora.
 
Pokud došlo k převodu automobilu v době probíhající exekuce proti bývalému vlastníkovi, může soudní exekutor učinit námitku neplatnosti převodu. Učiní-li tak, stane se převod automobilu neplatným, nový nabyvatel auto nebude moci dále převést a vznikne mu povinnost automobil vydat exekutorovi.
 
Při každé koupi věci, která není registrována ve veřejném seznamu (jako je tomu u nemovitostí) doporučujeme nahlédnout do Centrální evidence exekucí a ověřit si, zda není proti prodávajícímu vedeno exekuční řízení.
 
 
Co je to „Příkaz k úhradě nákladů exekuce“?
 
Příkaz k úhradě nákladů exekuce je rozhodnutím exekutora vydaným v exekučním řízení, kterým exekutor určuje výši nákladů exekuce, tedy zejména svou odměnu a hotové výdaje a náklady oprávněného vzniklé v exekučním řízení. Příkaz je exekutor povinen doručit povinnému, který má právo podat proti Příkazu námitky do 8 dnů od doručení.
 

FAQ jsou zveřejněny v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.