Často kladené otázky- nájemní bydlení

 Musí být nájemní smlouva v písemné formě?

 
Ano, nájemní smlouva by měla mít písemnou formu. Pokud ji mít nebude, nemůže však pronajímatel vůči nájemci namítat z takového důvodu neplatnost smlouvy.
 
 
Může po mně pronajímatel požadovat kauci ve výši šestinásobku nájemného?
Ne, jistota nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného.
 
 
Může pronajímatel požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty za porušení nějaké povinnosti nájemce? 
 
Ne, ze zákona se nepříhlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.
 
 
Mohu si v bytě chovat psa bez souhlasu pronajímatele?
 
Máte právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, vznikne vám povinnost tyto náklady pronajímateli uhradit.
 
 
Mohu jako nájemce nechat v bytě bydlet další osoby bez souhlasu pronajímatele?
 
Ano, pokud si pronajímatel nevyhradil v nájemní smlouvě právo udělit vám souhlas s přijetím dalšího člena vaší domácnosti a pokud počet osob ve vaší domácnosti bude přiměřený velikosti bytu a nebude bránit tomu, aby všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Souhlas pronajímatele s přijetím další osoby se, při zachování požadavku přiměřenosti počtu osob, nevyžaduje u osob blízkých nájemci. 
 
 
Kdy mám právo žádat po pronajímateli slevu z nájmu a v jaké výši? 
 
Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud byt není způsobilý k obývání nebo je ve stavu, který neodpovídá sdělení pronajímatele před nastěhováním nájemce. Rovněž má právo na slevu z nájmu tehdy, pokud pronajímatel řádně neodstraní podstatné poškození nebo podstatnou vadu bytu bez zbytečného odkladu poté, kdy je mu takové poškození nebo vada nájemcem oznámeno. Právo na slevu má nájemce i v případě, dochází-li ze strany pronajímatele k vadám v poskytování služeb spojených s nájmem.
 
 
Může pronajímatel jednostranně zvýšit nájemné? 
 
Pokud si nájemce s pronajímatelem neujednali zvyšování nájemného, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud, který na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném až do výše, která je v místě a čase obvyklá, a to s účinky ode dne podání návrhu soudu.
 
 
V jaké lhůtě je mi povinen promajítel předat vyúčtování služeb? 
 
Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby je pronajímatel povinen vyúčtovat nájemci vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručot nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
 
 
V jaké lhůtě je mi povinen pronajímatel vrátit přeplatek za služby? 
 
Pronajímatel je povinen provést s nájemcem finanční vyrovnání v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne, kdy nájemci vyúčtování doručil.
 
 
Může nájemce provádět v bytě úpravy?
 
Ano, pokud s tím pronajímatel souhlasí, může nájemce provést v bytě úpravu, přestavbu nebo jinou změnu. Nesouhlasí-li pronajímatel se změnou, která je nezbytná vzhledem k zdravotnímu postižení nájemce, člena jeho domácnosti nebo jiné osoby, která v bytě bydlí, aniž má k odmítnutí souhlasu vážný a spravedlivý důvod, nahradí pronajímatelův souhlas na návrh nájemce soud.
 
Při skončení nájmu je pak nájemce povinen odstranit v bytě změnu, kterou provedl, ledaže pronajímatel navrácení v předešlý stav nežádá.
 
 
Prodlouží se mi nájem automaticky po uplynutí doby nájmu?
 
Pokud si s pronajímatele nesjednáte v nájemní smlouvě jinak, bude platit, že budete-li pokračovat v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit a pronajímatel vás písemně nevyzve v této době, abyste byt opustil, bude platit, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let. 
 
 
Mohu jako nájemce vypovědět nájem na dobu určitou?
 
Nájem ujednaný na dobu určitou můžete vypovědět jen v případě, že si v nájemní smlouvě ujednáte s pronajímatelem důvody výpovědi a výpovědní dobu. Pokud důvody výpovědi nebyly v nájemní smlouvě ujednány, můžete nájem na dobu určitou vypovědět jen tehdy, změní-li se  okolnosti, z nichž jste při vzniku nájemního vztahu vycházel, a to do té míry, že po vás nelze rozumně požadovat, abyste v nájmu pokračoval (např. v případě, že získáte zaměstnání ve vzdáleném místě, závažně onemocníte nebo si koupíte vlastní byt).
 
 
Mohu nějak napadnout výpověď z nájmu, kterou jsem jako nájemce dostal? 
 
Máte-li za to, že k ukončení nájemního vztahu nebyl dán zákonný důvod, máte právo podat u pronajímatele proti výpovědi námitky a dále do 2 měsíců ode dne, kdy vám byla výpověď došla, žalobu k soudu na přezkoumání, zda je výpověd oprávněná. 
 
 
Může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby?
 
Ano, ale pouze pokud nájemce poruší svou povinnost „zvlášť závažným způsobem“. Pak může pronajímatel po nájemci požadovat, aby mu nájemce odevzdal byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu. Za zvlášť závažný způsob je považováno neplacení nájemného a nákladů na služby za dobu alespoň po dobu tří měsíců, poškozování bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobování jinak závažných škody nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívání bytu nájemcem neoprávněně jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
 
 
Může mě pronajímatel vyvést násilím z bytu po skončení nájmu?
 
Pokud dobrovolně byt nevyklidíte a nepředáte jej pronajímateli, nemůže vás pronajímatel svévolně vystěhovat, ale vašeho vyklizení se musí domáhat soudní cestou. Rozhodne-li soud, že jste povinen byt vyklidit a vy tak přesto neučiníte, bude vás moci z bytu vyklidit pouze soudní exekutor nebo soudní vykonavatel.
 
FAQ jsou zveřejněny v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.