Často kladené otázky- spotřebitelská problematika

 Kdo je to „spotřebitel“?

 
Spotřebitelem se rozumí osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Typickým spotřebitelem je tak např. maminka kupující v supermarketu dětské pleny.
 
Podnikatelem je pak osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo odbobným způsobem, a to se záměrem konat tak soustavně za účelem dosažení zisku. 
 
Podnikatelem se také rozumí osoba, která v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností uzavírá se spotřebitelem smlouvy, resp. která spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby.
 
 
Může mi prodejce odmítnout prodat zboží z důvodu mé rasy / náboženského vyznání?
 
Ne, prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo při poskytování služeb spotřebitele jakkoliv diskriminovat.
 
 
Musí mi prodejce před koupí předvést zboží?
 
Ano, prodávající je povinen před vámi zboží překontrolovat a předvést vám jeho funkce, ale jen pokud to povaha výrobku umožňuje a jen pokud o to prodávajícího požádáte.
 
 
Musí mi prodejce vydat nějaký doklad o koupi zboží / poskytnutí služby?
 
Ano, ale pouze na vaši žádost. V dokladu o zakoupení prodávající uvede datum prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, a to spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby.
 
 
Musí být u výrobku přiložen návod? 
 
Ano, ale jen jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku a způsob a dobu jeho užívání.  Prodávající pak v návodu má srozumitelně uvést vlastnosti výrobku, způsob jeho použití a údržby a informovat spotřebitele o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití nebo údržby výrobku. Prodávající však není povinen do návodu uvádět zřejmé nebo obecně známé skutečnosti o výrobku.
 
Prodávajícímu je dále zakázáno se vymlouvat, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.
 
 
Musí být návod v češtině?
 
Ano, je-li k výrobku návod přiložen, musí být vyhotoven i v českém jazyce.  
 
 
Musí mi prodejce vydat ke zboží záruční list?
 
Ano, ale jen na vaši žádost. V záručním listu pak prodávající uvede zejména své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění své totožnosti a v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění, resp. vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. 
 
Záruční list může být nahrazen dokladem o zakoupení zboží, pokud takový doklad obsahuje uvedené údaje.
 
I když však prodávajícího o vydání záručního listu nepožádáte, stále je povinen vás řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, a to spolu s údajem o tom, kde můžete reklamaci uplatnit.
 
 
Jak dlouhá je vlastně záruční doba na zboží koupené v obchodě?
 
Koupí-li si spotřebitel zboží v obchodě, je oprávněn uplatnit u prodávajícího vadu zboží, která se u zboží vyskytne v průběhu 24 měsíců ode dne, kdy spotřebitel zboží převzal. 
 
Právní postavení spotřebitele vůči prodávajícímu navíc posiluje zákonná domněnka, že pokud se vada zboží projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží spotřebitelem.
 
Záruční doba však neplatí u zboží zlevněného z důvodu vady. 
 
 
Musím zboží reklamovat tam, kde jsem ho zakoupil? Bydlím 200 km daleko.
 
Prodávající je povinen od vás přijmout reklamaci zboží v kterékoliv své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Pokud však prodávající uvedl v záručním listu jinou osobu určenou k opravě zboží, jste povinen uplatnit právo na opravu u ní, přičemž platí, že nachází-li se tato osoba jak v místě prodávajícího tak v místě pro vás bližším, máte právo výběru místa uplatnění reklamace.
 
 
Je mi prodejce povinen potvrdit převzetí reklamace a jak?
 
Poté, kdy spotřebitel uplatní reklamací svá práva z odpovědnosti za vady, je povinen mu nejdříve prodávající vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. 
 
 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení reklamace? 
 
O reklamaci by měl prodávající rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady pak musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 
Po vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat spotřebiteli další potvrzení, které obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 
 
Co mohu v rámci reklamace požadovat?
 
Dodání nové věci bez vad (případně výměnu součásti věci), pokud:
- věc nemá vlastnosti, které jste si s prodávajícím ujednal, případně vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem, nehodí se k k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvyklé používá, neodpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
- věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů,
- nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě 
- nemůžete věc řádně užívat pro větší počet vad a
- pokud se nejedná o zboží prodávané za nižší cenu nebo o již použité zboží.
 
Odstoupit od smlouvy, pokud:
- není možné vám dodat novou věc bez vad
- nemůžete věc řádně užívat pro větší počet vad
 
Právo na bezplatné odstranění vady, pokud:
- je možné vadu ostranit bez zbytečného odkladu.
 
Přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že:
- neodstoupíte od smlouvy
- nepožádáte o dodání nové věci bez vad nebo výměnu její součásti,
- nepožádáte o opravu věci,
- vám prodávající nemůže z důvodů na své straně dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit,
- prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže
- se jedná o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou.
 
 
Mohu vrátit prodávajícímu tričko, které jsem si koupil na internetu? 
 
Ano, od kupní smlouvy, kterou jste uzavřel s prodávajícím prostřednictvím jeho e-shopu, můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste objednané zboží převzal, případně ve lhůtě jednoho roku a 14 dnů, pokud vás prodávající o délce této lhůty neinformoval při internetovém nákupu. Bylo-li však tričko v uzavřeném obalu, nesmíte jej před odstoupením od smlouvy z obalu vyjmout, neboť by pak nebylo možné tričko z hygienických důvodů vrátit. 
 
Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste od kupní smlouvy odstoupil, pak máte povinnost zaslat tričko zpět prodávajícímu.
 
 
Musím si něco koupit na organizované prodejní akci?
 
Ne, prodávající na vás nesmí vyvíjet žádný nátlak ani vás do koupi výrobku nutit. 
 
 
Mám v úmyslu koupit si na organizované akci hrnec, ale je dost drahý a nechci sebou nosit tolik peněz, může po mě přesto chtít prodávající, abych mu hrnec na akci hned zaplatil? 
 
Ne, během organizované akce po vás nesmí prodávající požadovat nebo od vás přijmout zaplacení kupní ceny, ani její části, ani složení zálohy na uhrazení ceny. Tento zákaz navíc prodávajícímu trvá i po dobu 7 dnů od uzavření kupní smlouvy uzavřené na základě vaší účasti na takové akci.
 
 
Koupil jsem si hrnec na organizované akci, ale až doma jsem si uvědomil, že ho vlastně nepotřebuji. Mohu nějak smlouvu zrušit a hrnec vrátit?
 
Ano, pokud se organizovaná akce konala mimo obchodní prostory prodávajícího (např. se konala v tělocvičně místní základní školy), máte právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste objednané zboží (hrnec) převzal. Zboží jste pak povinen prodávajícímu předat ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet vaším odstoupením od smlouvy.
 
 
Mohu jako spotřebitel řešit svůj spor s prodávajícím i jiným způsobem než u soudu?
 
Ano, po zavedení systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů máte právo svůj spotřebitelský spor s podnikatelem řešit prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu (oblast služeb elektronických komunikací a poštovních služeb), Energetického regulačního úřadu (oblast elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství), finančního arbitra (oblast finančních služeb) nebo České obchodní inspekce (všechny zbývající oblasti). Rovněž mohou spotřebitelské spory řešit soukromé osoby, ale pouze ty, které k tomu od Ministerstva průmyslu a obchodu obdržely pověření.
 
Navíc platí zákonná povinnost prodávajícího informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný.
 
FAQ jsou zveřejněny v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.