Často kladené otázky- zdravotnické právo

 Musí mi lékař vysvětlit, jakou nemocí trpím, způsob léčby a případná rizika?
 
Ano, pokud jste schopen s ohledem na svůj zdravotní stav vnímat poskytnuté informace, je lékař povinen vás srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informovat o vašem zdravotním stavu, o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. To znamená, že je povinen vás informovat zejména o příčinách a původu nemoci (jsou-li známy), o stadiu nemoci a předpokládaném vývoji, o účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, a také o jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro vás. Lékař je rovněž povinen umožnit vám klást doplňující otázky vztahující se k vašemu zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám a tyto otázky srozumitelně zodpovědět.
 
Lékař však může v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržet informaci o vaší nepříznivé diagnóze nebo prognóze vašeho zdravotního stavu, pokud je možné důvodně předpokládat, že by vám mohlo její podání způsobit závažnou újmu na zdraví.
 
 
Mohu léčbu odmítnout?
 
Ano, poskytnutí zdravotních služeb můžete odmítnout, ale jen pokud se nejedná o zdravotní služby, které lze dle zákona poskytnout i bez souhlasu (u těchto služeb převažuje zájem společnosti na ochraně života a zdraví jedince nad právem volby). Jakmile odmítnete poskytnutí péče, lékař vám opakovaně podá informace o vašem zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit vaše zdraví nebo ohrozit váš život. Jestliže budete i přesto nadále odmítat vyslovit souhlas, učiníte o tom písemné prohlášení, tzv. „revers“.
 
 
Mohu později svůj souhlas s léčbou odvolat?
 
Ano, ale jen pokud nebylo již započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení by vám mohlo způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života.
 
 
Mohu si sám vybrat lékaře?
 
Ano, máte právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají vašim zdravotním potřebám a rovněž právo zvolit si zdravotnické zařízení.
 
 
Mám právo znát předem jméno lékaře, který mě bude léčit?
 
Ano, máte právo znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky.
 
 
Musím strpět, aby se na mém případu zaučovali studenti lékařské fakulty?
 
Ne, při poskytování zdravotní služby máte právo odmítnout přítomnost osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
 
 
Může mě nemocnice odmítnout přijmout s tím, že pro mě není lůžko? 
 
Poskytovatel zdravotních služeb může odmítnout přijetí pacienta do péče zejména pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.
 
Nesmí však odmítnout přijetí pacienta do péče jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, nebo jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem.
 
 
Musí mi lékař sdělit předem, kolik budu za léčbu platit?
 
Ano, pokud to bude váš zdravotní stav umožňovat (např. nebudete v komatu), máte právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.
 
 
Komu může můj lékař sdělit informace o mé osobě?
 
Pouze těm osobám, které při přijetí do zdravotnické péče určíte k tomu, aby jim byly podávány informace o vašem zdravotním stavu. Můžete zároveň určit, že tyto osoby jsou oprávněny nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace.
 
 
Mám právo zůstat se svým hospitalizovaným dítětem v nemocnici přes noc?
 
Ano, vaše dítě má právo na nepřetržitou přítomnost své zákonného zástupce, kterým jste jako rodič právě vy. Zdravotnické zařízení je pak povinno umožnit vám pobyt společně s hospitalizovaným dítětem, avšak jen za podmínky, že to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení, vaše přítomnost nebude narušovat poskytování zdravotních služeb a takový pobyt není na základě právních předpisů vyloučen.
 
 
Mohu si na postup nebo jednání lékaře stěžovat?
 
Ano, proti postupu poskytovatele zdravotních služeb při jejich poskytování můžete podat stížnost. Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje a ten je povinen ji vyřídit do 30 dnů ode dne jejího obdržení, v odůvodněných případech do 60 dnů. Nebudete-li souhlasit s vyřízením vaší stížnosti, můžete následně podat stížnost příslušnému správnímu orgánu (tím bude ve většině případu krajský úřad), který vašemu poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k jejich poskytování.
 
FAQ jsou zveřejněny v rámci projektu Právo na straně seniorů a je realizován za přispění dotačního programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy, magistrátu hl. m. Prahy.