Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů,exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání

Projekt pokračuje v aktivitách již dříve realizovaných projektů s podporou MPSV v letech 2014-2019.
 
Mezi hlavní aktivity projektu patří především poskytování kvalifikované bezplatné individuální právní pomoci advokátem  a to i pomocí osvědčené mobilní advokátní poradny organizované ve spolupráci s partnerskými městy a obcemi, případně nevládními organizacemi mimo Prahu, v rámci osobní právní poradny, ve vybraných případech nabízíme i bezplatné advokátní zastoupení v soudních, exekučních či insolvenčních řízeních, případně v jednání s protistranou
Snažíme se také o zvýšení obecného právního povědomí a kompetence k řešení typizovaných problémových situací spojených s dluhovou problematikou a s ní spojenou finanční gramotností, jakož i s problematikou udržitelnosti bydlení a zaměstnání mezi seniory prostřednictvím provozování online internetové poradny, sestavování přehledu nejčastějších dotazů a odpovědí, či vzorů a také pořádáním worshopu pro seniory a distančními konzultacemi po telefonu či emailu pro pracovníky obcí a NNO se seniory pracujícími.

Neméně důležitou částí projektu je osvětová činnost, kde letos opět navázujeme na spolupráci při publikování odborných příspěvků v rubrikách typu „Advokát radí“ v radničních periodicích (v roce 2020 bude probíhat spolupráce s časopisy HOBULET vydávanými MČ Praha 7, městem Žatec, městem Dobruška a celostátním časopisem zaměřeným na seniory Revue 50+)

 
Hlavním z cílů projektů je pomocí praktického advokátního poradenství a osvětové činnosti napomoci, zlepšení postavení seniorů v oblastech dluhů, exekucí, udržitelnosti bydlení a zaměstnání.

Odbobí realizace: 1-12/2020


Podpořeno prostředky ze státního rozpočtu ČR, dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti podpory seniorů pro rok 2020, částkou 565 702,- Kč.