Pracovní skupina podle článku 29 směrnice (dále jen WP29)

654/06/EN WP 119
 
Stanovisko 3/2006 k·návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady na uchovávání dat z·veřejné elektronické komunikace.
 
přijato 25.března 2006
 
WP29 byl ustanoven článkem 29. směrnice 95/46/EC. Jde o·nezávislý evropský poradní orgán na ochranu dat a soukromí.Jeho úkoly jsou popsány ve článku 30·směrnice 95/46/EC a článku 15·směrnice 2002/58/C
 
21.ledna 2006·Rada přijala směrnici 2006/XX/EC na uchování zpracovaných dat v·souvislosti se zajištěním veřejných komunikačních služeb a doplnění směrnice 2002/58/EC. Evropský Parlament schválil komisní návrh (COM (2005) 0438) jako doplnění v·průběhu vyjednávání s·Radou a podle dohody schválenou legislativním usnesením 14.Prosince 2005 (C6–0293/2005–2005/0182(COD)).
 
Ve svém posledním vyjádření z·21.října 2005·seWP29 vyslovila pro pozdržení návrhu, protože přijetí směrnic bude mít dalekosáhlé důsledky pro všechny Evropské občany a jejich soukromí. Rozhodnutí uchovávat komunikační data pro účely boje proti vážným kriminálním činům je neslýchanost dějinných rozměrů. Neoprávněně zasahuje do každodenního života občanů a může vystavit nebezpečí základní hodnoty a svobodu všech evropských občanů.
 
WP29 poukazuje na to, že směrnice postrádají adekvátní a specifické záruky proti zneužití, zatímco v·nakládání se získanými daty mají státy široký prostor.
 
Adekvátní a specifické záruky jsou nezbytné pro chránění zásadních zájmů jedinců uvedených jako ve směrnici 2002/58/EC, zejména pro právo na diskrétnost při používání veřejně dostupných komunikačních služeb.
 
WP29 také považuje za klíčové, aby finanční nároky na realizaci směrnice byly vykládány a realizovány v·členských státech jednotně, aby evropští občané požívali stejnou úroveň ochrany. Měly by se též hledat cesty snížení značných nákladů vzniklých službou poskytovatelů telekomunikačních služeb plynoucích z·plnění směrnice.
 
Za účelem realizace směrnice jednotným způsobem a splnění požadavků článku 8·Evropské úmluvy o·lidských právech, členské státy by měly splnit adekvátní a specifické zabezpečení. Přinejmenším následující zabezpečení by mělo být zajištěno:
 

  1. Jasné vymezení účelu: data by měla být uchovávána jen pro specifické účely.
  2. Výraz „vážný zločin“ ve vymezení účelu by měl být jasně definovaný a vymezený Jakékoliv další použití takto získaných údajů musí být vyloučeno nebo přísně omezeno a s·odpovídajícími zárukami proti zneužití.
  3. Omezený přístup k·datům: data mohou využívat pouze ve vymezených případech na vyžádání úřadů, pokud to bude nezbytné k·vyšetřování a stíhání zločinů uvedených ve směrnici. Seznam takovýchto případů, kdy mohou úřady žádat přístup k·datům by měl být veřejně dostupný. Každé zpřístupnění dat by mělo být zaznamenáno a záznamy by měly být dostupné dozorčím úřadům za účelem účinné kontroly.
  4. Minimální rozsah údajů: uchovávaná data by měla být v·minimálním rozsahu a jakékoliv změny rozsahu by měly podstoupit přísný „test nezbytnosti“
  5. Žádné „vytěžování dat“ (data mining) : vyšetřování a stíhání zločinů vymezených ve směrnici by nemělo vést k·rozsáhlému „vytěžování dat“, které jsou nashromážděny, pokud by se týkalo komunikace osob, kteří nejsou předmětem vyšetřování.
  6. Nestranný a nezávislý dohled: každý přístup k·uchovávaným datům musí být na základě řádného povolení soudu pro každý jednotlivý případ, pokud to zákon dané země dovoluje a tam, kde je zajištěn nad kauzou nezávislý·dozor.
  7. Omezení poskytovatelů (teleoperátorů, providerů): poskytovatelé veřejných komunikačních služeb nesmí zpracovávat data získané dle této směrnice (tj. pro ochranu veřejného pořádku) pro jiné účely, zejména ne pro své vlastní·účely.
  8. Oddělení dat: systém pro uchovávání dat pro ochranu veřejných zájmů by měl být oddělený od systému používaného ke komerčním účelům.
  9. Bezpečnostní opatření: měly by být definovány minimální standardy ohledně technických a organizačních opatření na zajištění bezpečnosti dat. Tyto standardy by podrobněji specifikovaly všeobecné požadavky směrnice.

V Bruselu 25. března 2006 | Za WP29 Předseda Peter Schaar