Společné prohlášení občanské společnosti: Státy, užívající v boji proti pandemii technologie digitálního sledování, musí respektovat lidská práva

2.dubna 2020
 
Pandemie viru COVID-19 je mimořádný stav ohrožující celosvětově zdraví obyvatel a vyžaduje rozsáhlou a koordinovanou reakci vlád po celém světě. Snahy jednotlivých zemí o zastavení přenosu viru, však nesmějí být záminkou k neomezenému rozšiřování invazivního sledován í pomocí digitálních technologií.
 
My, níže podepsané organizace, vyzýváme vlády, aby projevily vůdčí postavení v boji pandemii způsobem, který zajistí, že používání technologií ke sledování jednotlivců i skupin obyvatel bylo prováděno přísně v souladu s lidskými právy.
 
Technologie mohou a mají v tomto úsilí hrát důležitou roli, při záchraně životů, k šíření zpráv týkající se ochrany veřejného zdraví, či k zvýšení přístupu ke zdravotní péči. Nicméně, zvýšení pravomocí digitálního státního dohledu, jako je vynucování přístupu k údajům o poloze mobilních telefonů, ohrožují soukromí, svobodu projevu, či svobodu sdružování a to způsobem, který může zásadně narušit důvěru občanů ve veřejné orgány, což následně podkopává možnosti účinné reakce při ochraně veřejného zdraví. Tato opatření také představují značné riziko diskriminace a dále prohlubují problémy, v již diskriminací postižených komunitách.
 
Zažíváme vyjímečné období, ale lidská práva stále platí. Rámec lidských práv byl opravdu navržen právě tak, aby pečlivým vyvažováním jednotlivých práv zajistil ochranu jednotlivců i širších společenství. Státy se ve jménu řešení krize veřejného zdraví nemohou jednoduše rozhodnout práva na soukromí a svobodu projevu ignorovat. Ba právě naopak, ochrana lidských práv podporuje i zdraví společnosti. Nyní více než jindy musí vlády pečlivě zajistit, že jakékoliv dočasné omezení těchto práv, je v souladu s dlouhodobě fungujícími zárukami.
 
Tato krize nám nabízí možnost projevit naše sdílené lidství. Můžeme vyvinout mimořádné úsilí v boji proti této pandemii, které bude zároveň v souladu se standarty lidských práv a právního státu. Rozhodnutí, které vlády nyní v boji proti pandemii učiní, budou definovat i to, jak náš svět bude vypadat v budoucnosti. 
 
Vyzýváme tímto všechny vlády aby odezvou v boji proti pandemii COVID-19 nereagovali zvýšeným digitálním dohledem, pokud nebudou splněny následující podmínky:
 

 1. Sledovací opatření přijatá k řešení pandemie musí být nezbytná, zákonná a přiměřená. Musí být ošetřena zákonem a odůvodněna legitimními cíli k ochraně veřejného zdraví a musí být těmto potřebám přiměřená. Vlády musí být v opatřeních, která přijímají, transparentní, aby tato opatření mohla být později kontrolována, upravena, změněna či zcela zrušena. Nemůžeme dovolit, aby se pandemie COVID-19 stala záminkou k plošnému masovému sledování.
   
 2. Pokud vlády pravomoci v oblasti dohledu a sledování rozšíří, musí být časově omezeny a mohou pokračovat pouze po dobu, kdy jsou nutná k řešení současné pandemie. Nemůžeme dovolit, aby se pandemie COVID-19 stala záminkou k neomezenému dohledu.
   
 3. Státy musí zajistit, aby zvýšený sběr, uchovávání a agregace osobních údaju, včetně údajů zdravotních, byl použit výhradně za účelem reakce na pandemii COVID-19. Údaje v reakci na pandemii shromážděné, uchovávané a agregované, musí být svým rozsahem časově omezeny ve vztahu k pandemii a nesmí být použity pro komerční, či jiné účely. Nemůžeme dovolit, aby se pandemie COVID-19 stala záminkou k popření práva na soukromí jednotlivců.
   
 4. Vlády musí vyvinout veškeré úsilí k ochraně osobních údajů, a to včetně zajištění dostatečného zabezpečení všech shromážděných osobních údajů, zařízení, aplikací nebo v síti propojených služeb zapojených do shromažďování, přenosu, zpracování a ukládání těchto dat. Jakákoliv tvrzení o anonymnosti dat, musí být podložena důkazy a dostatkem informací o tom, jak byla data anonymizována. Nemůžeme dovolit, aby se reakce na pandemii ospravedlňovala ohrožení digitální bezpečnosti osob.
   
 5. Jakékoliv použití technologii digitálního dohledu v reakci na COVID-19, včetně tzv. big data a systémů umělé inteligence, musí brát v potaz riziko, že tyto nástroje mohou usnadnit diskriminaci a další porušování práv menšin, lidí postižených chudobou a dalších ohrožených skupin, jejichž potřeby a realita jejich života mohou být ve velkých souborech dat zakryty či zkresleny. Nemůžeme dovolit, aby pandemie COVID-19 ve vztahu k lidským právům nadále zvětšovala propast mezi různými vrstvami společnosti.
   
 6. Pokud vlády uzavírají dohody o sdílení dat s jinými subjekty veřejného nebo soukromého sektoru, musí být tyto založeny na stávajících zákonech a informace o jejich uzavírání, včetně informací nezbytných k posouzení jejich dopadu na soukromí a lidská práva, musí být písemně zveřejněna a musí obsahovat klauzule o účinnosti těchto smluv a o veřejném dohledu. Podniky zapojené k řešení COVID-19 musí zajistit dodržování lidských práv a bránit jejich prolomení ze strany jiných obchodních a komerčních zájmů. Nemůžeme dovolit, aby pandemie COVID-19 byla výmluvou k tomu neinformovat občany o tom, jaké údaje o nich vlády shromažďují a sdílejí s třetími stranami.
   
 7. Jakákoliv reakce musí zahrnovat záruky odpovědnosti a ochrany proti zneužití. Zvýšené využívání sledovacích nástrojů v souvislosti s COVID-19 by nemělo být pod vedením bezpečnostních a zpravodajských služeb a musí podléhat účinnému dohledu příslušných nezávislých úřadů. Jednotlivci musí mít dále možnost se informovat a případně napadnout jakákoli opatření směřující ke sběru, uchovávání a agregaci údajů souvisejících s COVID-19. Osoby, které byli podrobeny zvýšenému dohledu musí mít zajištěný přístup k účinným opravným prostředkům.
   
 8. Opatření související s COVID-19 která směřují k zpracování osobních údajů, by v sobě měla zahrnovat i prostředky pro aktivní, bezplatnou a smysluplnou participaci zúčastěných stran, zejména pak odborníků v oblasti veřejného zdraví a nejvíce ohrožených skupin obyvatel.

 
Signatáři: 
7amleh – Arab Center for Social Media Advancement
Access Now
African Declaration on Internet Rights and Freedoms Coalition
AI Now
Algorithm Watch
Alternatif Bilisim
Amnesty International
ApTI
ARTICLE 19
Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI Participa
Association for Progressive Communications (APC)
ASUTIC, Senegal
Athan - Freedom of Expression Activist Organization
Australian Privacy Foundation
Barracón Digital
Big Brother Watch
Bits of Freedom
Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
Center for Digital Democracy
Center for Economic Justice
Centro De Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario
Chaos Computer Club - CCC
Citizen D / Državljan D
CIVICUS
Civil Liberties Union for Europe
CódigoSur
Coding Rights
Coletivo Brasil de Comunicaçăo Social
Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA)
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Committee to Protect Journalists
Consumer Action
Consumer Federation of America
Cooperativa Tierra Común
Creative Commons Uruguay
D3 - Defesa dos Direitos Digitais
Data Privacy Brasil
Democratic Transition and Human Rights Support Center "DAAM"
Derechos Digitales
Digital Rights Lawyers Initiative (DRLI)
Digital Rights Watch
Digital Security Lab Ukraine
Digitalcourage
EPIC
epicenter.works
European Digital Rights - EDRi
Fitug
Foundation for Information Policy Research
Foundation for Media Alternatives
Fundación Acceso (Centroamérica)
Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Ecuador
Fundación Datos Protegidos
Fundación Internet Bolivia
Fundación Taigüey, República Dominicana
Fundación Vía Libre
Hermes Center
Hiperderecho
Homo Digitalis
Human Rights Watch
Hungarian Civil Liberties Union
ImpACT International for Human Rights Policies
Index on Censorship
Initiative für Netzfreiheit
Innovation for Change - Middle East and North Africa
International Commission of Jurists
International Service for Human Rights (ISHR)
Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicaçăo Social
Ipandetec
IPPF
Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
IT-Political Association of Denmark
Iuridicum Remedium z.s. (IURE)
Karisma
La Quadrature du Net
Liberia Information Technology Student Union
Liberty
Luchadoras
Majal.org
Masaar "Community for Technology and Law"
Media Rights Agenda (Nigeria)
MENA Rights Group
Metamorphosis Foundation
New America's Open Technology Institute
Observacom
Open Data Institute
Open Rights Group
OpenMedia
OutRight Action International
Pangea
Panoptykon Foundation
Paradigm Initiative (PIN)
PEN International
Privacy International
Public Citizen
Public Knowledge
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
RedesAyuda
SHARE Foundation
Skyline International for Human Rights
Sursiendo
Swedish Consumers’ Association
Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Tech Inquiry
TechHerNG
TEDIC
The Bachchao Project
Unwanted Witness, Uganda
Usuarios Digitales
WITNESS
World Wide Web Foundation