TTIP hrozí vytvořením nákladného byrokratického bludiště

Návrh regulatorní spolupráce (1), která má být klíčovým prvkem připravované smlouvy TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství) nejvíce ze všeho připomíná nákladné handrkování o sbližování často nesbližitelných pravidel a postupů v EU a USA. Zvyšování standardů kvality potravin či ochrany zdraví by naráželo na zeď úředníků a lobbistů. Daňoví poplatníci by si ve výsledku připlatili za zvyšující se neochotu vůbec se pokusit zavést nové a lepší standardy chránící veřejný zájem, ať jde o ochranu spotřebitele, zdraví, bezpečnost potravin a dalších výrobků, životní prostředí nebo pracovní podmínky.

Nevládní organizace Iuridicum remedium a Hnutí DUHA spolu s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče a platformou Stop TTIP 26. 8. 2015 na tiskové konferenci upozornily na hlavní rizika plynoucí z návrhu regulatorní spolupráce.

Petra Němcová, mluvčí kampaně Špatný vTTIP řekla: „Návrh tzv. regulatorní spolupráce nepochybně povede k nekonečnému a často bezvýslednému vyjednávání s americkými zákonodárci o harmonizaci pravidel. Návrh upřednostňuje obchod a investice před jakýmikoli jinými zájmy – regulace a standardy jsou jednostranně pojímány jako náklady, kterých je potřeba se zbavit. Výsledkem proto bude oslabení nebo zpoždění evropských zákonů chránících veřejný zájem.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: „Je v zájmu veřejnosti i firem, aby byla evropská pravidla přijímána rychle. Před pár lety byl zakázán bisfenol A v kojeneckých lahvích, poté co byla prokázána jeho vysoká škodlivost zejména pro vývoj dětí. A důležité bylo, že se zákaz podařilo schválit relativně rychle – během několika měsíců. Pokud chce Evropská komise vůbec debatovat o regulatorní spolupráci, musí napřed přijít s návrhem, který nezkomplikuje a neprodlouží přijímání legislativy EU, které je už nyní velmi složité.“

Lubomír Francl z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče řekl: „Nesouhlasíme s tím, aby TTIP měla vliv na veřejné služby, tedy mimo jiné zdravotnictví a sociální péči. Jsme znepokojeni skutečností, že mohou být ohrožena práva zaměstnanců, stabilita a kvalita jejich zaměstnání. Stejně tak považujeme za nepředstavitelnou harmonizaci pravidel bez respektování zásadních úmluv Mezinárodní organizace práce."

Jan Májíček, koordinátor platformy Stop TTIP, řekl: „Evropská petice proti TTIP má dnes již více jak 2,5 milionu podpisů ze všech koutů EU. Věřím, že za zbývajících 41 dnů jich ještě mnoho přibyde. Poté bychom se rádi soustředili na intenzivnější diskusi s českou veřejností a politiky. Zejména nás děsí představa, že by TTIP nemělo projít hlasováním v jednotlivých členských státech, o co Evropská komise stále usiluje, když nazývá TTIP obchodní smlouvou, přičemž se jedná o smlouvu integrační, daleko přesahující oblast obchodu.“

Návrh se navíc týká i sektorů a služeb, které nejsou součástí vyjednávání TTIP. Nejenže je tak rozsah TTIP nepřijatelně rozšířen nad rámec oficiálního mandátu, ale také hrozí, že všechny kontroverzní položky, jež jsou nyní vyjmuty z TTIP, mohou být později v tichosti vráceny na vyjednávací stůl a negativně ovlivněny mechanismy regulatorní spolupráce.

Regulatorní spolupráce poskytuje naprosto bezprecedentní vliv soukromým byznysovým zájmům na úkor zájmu veřejného, a to ze dvou důvodů. Za prvé jsou to hlavně byznysové lobbistické skupiny, jež mají dostatečné zdroje k efektivnímu sledování a ovlivňování práce plánovaného Orgánu regulatorní spolupráce, a za druhé, tento orgán bude dle návrhu jednoznačně (3) zaměřen na oslabování nebo zdržování regulací. Nevládní organizace, spotřebitelské organizace a odborové svazy v tomto orgánu nenajdou oporu pro obhajobu silnějších standardů.

Iuridicum remedium a Hnutí DUHA zároveň dnes na tiskové konferenci zveřejnily stručnou studii (2) shrnující deset důvodů, proč současný návrh regulatorní spolupráce předložený Evropskou komisí představuje závažná rizika pro legislativu a rozhodování ve veřejném zájmu a nemá v jakékoli smlouvě mezi EU a USA co dělat.

Poznámky:
(1) Cílem regulatorní spolupráce je sblížit existující a budoucí pravidla a postupy v EU a USA, aby se „snížily zbytečně zatěžující, zdvojené nebo rozdílné regulatorní požadavky ovlivňující obchod nebo investice“ Evropská komise navrhuje vytvoření Orgánu regulatorní spolupráce (Regulatory Cooperation Body), složeného z úředníků z obou stran, kteří budou mít za úkol hodnotit, zda jsou zákony a opatření v EU a USA vzájemně slučitelné a zda nemají negativní dopad na obchod a investice. Viz návrh http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf

(2) viz studii shrnující 10 důvodů proč současný návrh regulatorní spolupráce nemá v žádné smlouvě mezu USA a EU co dělat http://vttip.cz/wp-content/uploads/2015/03/infolist-TTIP_tisk.pdf

(3) Jde o následující postupy:
Vzájemné uznávání regulací a standardů.
Tento postup pravděpodobně otevře unijní trh americkým produktům a službám, které splňují – často nižší – americké standardy. I když se tedy standardy nezmění, výsledkem bude snížení ochrany spotřebitele. Navíc budou evropské firmy čelit nerovným podmínkám, protože budou muset splňovat vyšší domácí standardy. Nutnost konkurovat zboží s nižšími standardy vytvoří tlak na snížení unijních standardů, aby se podmínky vyrovnaly. V případě vyššího standardu v USA nastane stejně nevýhodná situace pro firmy a spotřebitele na druhé straně oceánu.
 
Harmonizace regulací a standardů
Tento postup se pokouší dohodnout společné ame¬rické a evropské standardy, nebo dokonce globální standardy. To téměř nevyhnutelně povede k pod¬statným zdržením a může se stát, že od záměrů přijmout určitý zákon či opatření bude upuštěno, pokud nebude dosaženo mezinárodní dohody.

Zjednodušení regulací v souladu se sdílenými principy a zásadami
I když je tato formulace vágní, její pravděpodob¬nou interpretací je vytvoření jednodušších pra¬videl tak, aby se snížily náklady pro byznys, což ve většině případů pravděpodobně povede k osla-bení standardů.

Ke stažení: 
Video: 
See video