Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz & www.eeagrants.cz.

Připravovaná Transatlantická obchodní dohoda (TTIP) mezi USA a EU výrazně zužuje pod hrozbou sankcí prostor národních parlamentů a vlád prosazovat veřejný zájem v řadě oblastí (životní prostředí, ochrana spotřebitele, sociální práva aj.) Vyjednávání dohody je, podobně jako dříve u dohody ACTA, netransparentní, ovlivněné lobbyingem korporací. V ČR je - na rozdíl od jiných států EU - veřejná debata o tak zásadní dohodě marginální. Cílem projektu je koordinovat aktivní platformu v ČR, která s podporou široké veřejnosti prosadí u reprezentantů ČR v EP i Radě odmítnutí TTIP ve stávající podobě.

Cíl projektu

Dosáhnout, v koordinaci s občanskými iniciativami v Evropě, buď úplné zastavení vyjednání o TTIP anebo vypuštění nejrizikovějších ustanovení pro demokracii a veřejné zájmy.

Dílčí cíle

  • Téma TTIP a jejích dopadů, zejména arbitrážních tribunálů a práv a povinností investorů se stane důležitou součástí veřejné diskuse v ČR.
  • Vznikne široká a akceschopná koalice (dále též Koalice) organizací a iniciativ občanské společnosti, která bude přesvědčovat decision-makers o nepřijatelnosti TTIP.
  • Čeští poslanci Evropského parlamentu a zástupci v Radě (decision-makers) budou přesvědčeni o potřebnosti odmítnutí TTIP či vypuštění nejproblematičtějších ustanovení.

Délka trvání projektu

Projekt bude realizován od 1. 9. 2014 do 29. 2. 2016

Realizátoři projektu

Hlavní kampaněr: Petra Němcová, nemcovaatiure [dot] org; Tomáš Vovsík vovsikatiure [dot] org
Odborný kampaněr: Pavel Buršík, bursikatiure [dot] org
Osoba zodpovědná za propagaci: Tereza Libecajtová, libecajtovaatiure [dot] org

Web projektu

www.vttip.cz

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.