Etický kodex

Tento web již není aktuální, slouží pouze jako archiv.

Aktuální info: na www.iure.org

Aktuální info o programu Právní pomoc: iure.iure.org

Aktuální info o programu Digitální svobody: digitalnisvobody.cz

 

Metody práce

 • IuRe dosahuje svých cílů a naplňování poslání zejména pomocí těchto aktivit:
  • usilování o systémové změny,
  • právní pomoc v jednotlivých případech,
  • osvětové aktivity.
 • IuRe hospodaří na neziskovém principu; na principu vyrovnaného rozpočtu. Případný zisk je použit výlučně pro další činnost organizace.

 

Usilování o systémové změny

Tato činnost zahrnuje zejména vedení kampaní, přesvědčování decision-makers (lobbing), zasílání odborných připomínek a strategickou litigaci.

 • Veškeré materiály připravené pro decision-makers se mohou zveřejnit; obsahují požadavek
 • IuRe je při veškerém jednání vždy striktně apolitické, nevyslovuje podporu žádné politické straně ani hnutí. 
 • Jediné protiplnění za prosazování našich veřejně formulovaných požadavků je podpora konkrétního kroku, opatření či změny, které konkrétní decision-maker k prosazení požadavku podnikne.
 • Při vedení kampaní je zásadou poskytování pravdivých, odborných a profesionálně podaných informací.
 • Vybírání případů pro strategickou litigaci se řídí pravidly efektivity, potřebnosti a právní stránky věci. Klientům je poskytována právní pomoc se všemi zárukami odborné právní práce advokáta.

 

Právní pomoc v jednotlivých případech 

 • IuRe dbá na ochranu soukromí a osobních údajů klientů; je registrováno u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 • Zveřejnění jména klientů a detailů kauzy je možné jen s předchozím souhlasem klienta zejména k mediální podpoře kauzy.
 • Právní pomoc je po dobu trvání projektu, z kterého je financována, bezplatná anebo za minimální úplatu v závislosti na podmínkách projektu.
 • Právní pomoc IuRe je poskytována zejména prostřednictvím spolupracujících advokátů a advokátních koncipientů.
 • Pravidla přijímání kauz a detaily právní pomoci upravují pravidla jednotlivých projektů.

 

Osvětové aktivity 

 • V případě osvětových aktivit IuRe poskytuje informace formou vhodnou pro daný účel, vždy však pravdivé a odborně podložené.

 

Transparentnost 

 • IuRe zveřejňuje pravidelně zprávu o své činnosti včetně přehledu hospodaření, minimálně ve formě zveřejnění rozvahy a výkazu zisků a ztrát.
 • IuRe zveřejňuje na svém webu složení týmu pracovníků organizace a jejich zaměření, přehled donorů a partnerů organizace.
 • IuRe maximum výstupů ze své činnosti zveřejňuje průběžně na svých webových stránkách, případně jiných médiích (facebookový profil apod.)

 

Fundraising 

 • IuRe nepřijímá podporu od jednotlivců a institucí, které systematicky porušují lidská práva, práva zvířat a poškozují životní prostředí.
 • IuRe nepřijímá podporu od subjektů, kde existuje riziko ohrožení nezávislého plnění cílů organizace, zejména nezávislého vyjadřování názorů a vedení kampaní.
 • Každý případ je posuzován individuálně s ohledem na aktuální aktivity organizace a přímé i nepřímé závazky z daru plynoucí.
 • Každý dárce má nárok na protiplnění v podobě uvedení jeho jména a loga v informačních materiálech organizace, případně jinou podporu na materiálech organizace a na informace o hospodaření s jeho darem i zpětně.
 • Podporou se rozumí všechny formy finanční podpory, věcného plnění pomocí služeb či osobního výkonu práce ve formě smluv darovacích i sponzorských.

 

Spolupráce 

 • IuRe spolupracuje se subjekty po individuálním posouzení, zda partner splňuje požadavky uvedené v čl. VI. odst. 1 a zda by partnerství neohrozilo důvěryhodnost, dobré jméno a nezávislost organizace dle čl. VI odst. 2.
 • IuRe může podpořit jednotlivé akce občanského sektoru, které považuje za obecně prospěšné i bez uzavření formálního partnerství.

 

Environmentální šetrnost provozu 

 • IuRe se snaží v provozu kanceláře využívat obnovitelné zdroje, energeticky úsporná zařízení a postupy a nenakupovat žádné předměty živočišného původu. Podrobnosti stanoví vnitřní metodiky organizace.