IuRe slaví 15 let svého boje proti omezování práv občanů

IuRe vzniklo jako dobrovolná a bezrozpočtová iniciativa studentů pražské právnické fakulty v červnu roku 2001. Profesionálně jsme se rozhodli působit po absolvování fakulty na sklonku roku 2003 s názvem Iuridicum Remedium, což v latině znamená "právní lék". Jako právníci považujeme za účinné řešení řady soudobých problémů především právní prostředky. Zaměřujeme se na konkrétní případy porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů.

 

Bohužel však nežijeme v době vždy nakloněné hodnotám, které se snažíme chránit, jako jsou ochrana soukromí a práva různě sociálně znevýhodněných. Pod záminkou boje s terorismem či kriminalitou roste tlak na průlomy do soukromí lidí a přijímaná opatření nabývají bez nadsázky orwellovské podoby. O to více nás však těší a motivuje, pokud se nám podaří dosáhnout v nerovném boji úspěchů. O našich největších úspěších si přečtěte v následujících řádcích.

 

11 ročníků udílení Cen Velkého Bratra

Již od roku 2005, kdy se v divadle Na zábradlí konal první ročník Big Brother Awards, udělujeme pravidelně anticeny pro nejvlezlejší firmy, úřady či technologie. Pořádáním soutěže (a dalšími osvětovými aktivitami) se zasazujeme o to, aby právo jednotlivce na ochranu soukromí bylo respektováno jako jedna z hodnot demokratické společnosti, kterou je třeba aktivně chránit. Veřejným poukazováním na úřady, firmy a jednotlivce, kteří nám toto právo narušují, chceme otevřít diskusi, aktivizovat veřejnost a vytvořit prostředí, ve kterém slídilství neprojde nepovšimnuto. V průběhu let jsme udělili řadu anticen, na něž pak navazovaly úspěšné kampaně, ať už šlo o sledování mobilní komunikace, pražskou opencard, sKartu nebo sbírání krevních vzorků novorozenců.

 

Právní pomoc poskytnutá stovkám klientů

Od začátku svého působení IuRe vedle asi nejviditelnějších aktivit v programu Lidská práva a technologie poskytuje také bezplatné právní poradenství klientům ohroženým sociálním vyloučením a to například v oblastech dluhů a exekucí, pracovního práva nebo bydlení. Od roku 2007 provozujeme právní poradnu ve spolupráci s MČ Praha 11, provozujeme dvě online poradny na webu www.iure.org a ww.slidilove.cz a v rámci různých projektů podpořených MPSV, MMR, Nadace OSF Praha a evropskými či norskými fondy jsme poskytovali individuální právní poradenství a v mnoha případech i advokátní zastoupení klientům, kteří nebyli schopni dosáhnout na placenou právní pomoc. Od vzniku programu Právní pomoc proti sociálnímu vyloučení jsme poskytli pomoc více než 2 480 klientům.

 

Nelegálnost poplatků za přijetí do obecního domova důchodců

K jednomu z prvních velkých vítězství patří zvrat rozsudku soudu prvního stupně rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, který v rozsudku uvedl, že poplatky za přijetí do obecního domova důchodců nemají zákonný podklad a tudíž jsou v případě našeho klienta (který zaplatil poplatky za vstup ve výši 55.000,-) vymahatelné zpět. Rozhodnutí má význam precedenční nejen pro desítky obyvatel domova důchodců, kteří stejně jako klient, byli k poplatku za vstup do tohoto zařízení městem dotlačeni a mohli následovat cestu žaloby na vydání bezdůvodného obohacení po vzoru klienta, ale je významné i obecně, neboť praxe vynucování peněžitého plnění (fiktivních darovacích smluv) za přijetí do domovů důchodců zřizovaných obcemi, je velmi rozšířená.

 

Zavedení Creative Commons do českého práva

K dalších úspěchům uvedení české verze veřejných licencí Creative Commons v roce 2009. IuRe se spolu s dalšími tehdejšími členy pracovní skupiny Creative Commons Česká republika (Národní knihovna ČR, FF UK) podílelo na přizpůsobení licencí českému právu. Dosud chybějící českou verzi se tým tvořený právníky, knihovníky, IT specialisty a umělci rozhodl vytvořit především proto, aby v Česku rozhýbal diskusi o svobodné kultuře a nových přístupech ke správě autorských práv v prostředí internetu. V současné době se o právní podporu a propagaci využívání licencí staráme spolu s Ústavem práva a technologií Masarykovy univerzity v Brně a s Národní technickou knihovnou.

 

Zrušení části zákona ukládajícího preventivně uchovávat data o telefonické a on-line komunikaci

V roce 2011 se po čtyřech letech úsilí podařilo dosáhnout zásadního rozhodnutí Ústavního soudu, který svým plénem jednomyslně prohlásil část zákona o elektronických komunikacích, přikazujícího povinně uchovávat záznamy o e-mailech, přístupu na web, telefonních hovorech a SMS občanů, tzv. Data Retention, za protiústavní. IuRe vytvořilo návrh na ústavněprávní přezkum daných ustanovení a pro tuto iniciativu zajistilo potřebné kvorum poslanců, kteří se pod návrh podepsali.

 

Anonymní cestování s novým typem Opencard

 

Zrušení sKarty

Naše několikaměsíční kampaň proti sKartě dosáhla úspěšného výsledku v září v roce 2013. Na základě stížnosti IuRe projekt sKaret zkontroloval Úřad pro ochranu osobních údajů, který označil způsob předávání osobních údajů České spořitelně za nelegální a nařídil, aby byl projekt uveden do souladu se zákonem nebo ukončen. Zároveň uložil Ministerstvu práce a sociálních věcí, za neoprávněné zpřístupnění osobních údajů cca 336 000 osob, pokutu ve výši 2,5 mil Kč.

 

Zákon od DNA

Problematice Národní databáze DNA bez dostatečné právní regulace se IuRe věnuje již od roku 2011. Úspěchu dosáhlo IuRe v kampani již v listopadu 2012, když vláda schválila podnět Rady vlády pro lidská práva připravený zástupci IuRe, na základě něhož by mělo Ministerstvo vnitra připravit právní úpravu využívání analýz DNA. Pádem vlády však z přípravy zákona sešlo a práce na něm byly úspěšně zahájeny až v září 2015, kdy se návrh připravený IuRe dostal do sněmovny jako poslanecká iniciativa podpořená více než 50 poslanci. V reakci pak vláda nařídila ministerstvu vnitra, aby urychleně připravilo svoji verzi zákona, která bude v nejbližších dnech předložena vládě ke schválení.

 

Likvidace milionu krevních vzorků starých až 30 let získaných během novorozeneckého screeningu

Nejčerstvější úspěch zaznamenalo IuRe před pár dny, když ÚOOÚ dokončilo kontrolu ve ve fakultních nemocnicích v Brně, Ostravě a v pražské Všeobecné fakultní nemocnici a nemocnici na Královských Vinohradech. IuRe podalo první podnět již v roce 2013 a upozornilo na chybějící legislativní základ shromažďování krevních vzorků prakticky všech občanů, kteří se v ČR narodili v posledních zhruba 30 letech a na rizika zneužití takové plošné databáze DNA občanů. Výsledkem kontroly a následných správních rozhodnutí, která již nabyla právní moci, bude likvidace kartiček starších 5 let, tedy drtivé většiny z více než tří milionů uchovávaných krevních vzorků.

 

K dalších úspěchům patří například snížení finanční bariéry přístupu k soudu, systémové řešení nelegálního sledování zaměstnanců na pracovišti, prosazení více než deseti změn v exekučním řádu posilujících kontrolu a dozor nad exekutory, prosazení vyváženosti radničních periodik či zavedení zásady hodnocení dopadů připravované legislativy do procesu přípravy nových legislativních předpisů.

 

Zdá se vám práce IuRe smysluplná? Zvažte naši podporu např. pomocí služby Darujme.cz či zasláním daru na účet veřejné sbírky č. 2200515622/2010 (Fio banka, a. s.). Více o možnostech podpory se dočtete zde:http://www.iure.org/podporte-nas.