Realizované projekty

Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání

 Projekt pokračuje v aktivitách již dříve realizovaných projektů s podporou MPSV v letech 2014-2020.   Mezi hlavní aktivity projektu patří především poskytování kvalifikované bezplatné ...

Právo na straně seniorů

Cílem projektu je pomocí vzdělávacích akcí a dalších aktivit zvýšit povědomí seniorů o klíčových právních oblastech a řešení právních problémů, s nimiž se senioři setkávají. Tím i pak přispět nejen k řešení ...

Právní pomoc a osvěta seniorům v oblasti dluhové problematiky, exekucí a bydlení

 Na rok 2021 jsme od MČ Prahy 7 získali dotaci ve výzvě Programové dotace 2021 – Sociální a zdravotní v programu Ochrana seniorů a mezigenerační dialog za účelem podpory projektu Právní pomoc a ...

Projekt Enabling Civic Space

Od evropské sítě Europan Movement International a Citizens for Europe jsme obdrželi grant k realizaci projektu Enabling Civic Space. Cílem grantu je strukturálně podpořit organizaci Iuridicum Remedium ...

Právo na straně seniorů

Cílem projektu je pomocí vzdělávacích akcí a dalších aktivit zvýšit povědomí seniorů o klíčových právních oblastech a řešení právních problémů, s nimiž se senioři setkávají. Tím i pak přispět nejen k řešení ...

Digitální watchdog

Projekt řeší opomíjená rizika digitalizace veřejné správy- digitální diskriminaci a plošné ohrožení soukromí. Cílem našeho projektu je prosadit diskurz, že tato rizika musíme řešit, jinak ohrozíme funkční ...

Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2020

Cílem projektu je zvýšit právní kompetence aktérů v oblasti bydlení (SVJ, BD, nájemníci, pronajímatelé, samosprávy) zejména v relativně nových právních problémech, kde neexistuje dostatečná dostupná ...

Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů,exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání

Projekt pokračuje v aktivitách již dříve realizovaných projektů s podporou MPSV v letech 2014-2019.   Mezi hlavní aktivity projektu patří především poskytování kvalifikované bezplatné individuální ...

Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2019

Cílem pokračování loňského projektu je zvýšení právních kompetencí aktérů oblasti bydlení (SVJ,BD, Nájemníci, pronajímatelé,samosprávy) za oblast 1. nájemního bydlení, 2. právní úpravy tzv. krátkodobých ...

Digitální hygiena - prevence kyberšikany a rizikové konzultace obsahu

Pokračování loňského úspěšného projektu, jehož cílem je přístupnou formou zvýšit informovanost dětí o pravidlech chování v kyberprostoru a zvýšit podvědomí rodičů (ev. školních preventistů) o jejich ...

Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů,exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání

 Projekt pokračuje v aktivitách již dříve realizovaných projektů s podporou MPSV v letech 2014-2018, oproti loňskému roku jsme projektové aktivity ze dvou projektů sloučili v jeden. Stejně jako v ...

Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí 2018

 Projekt opět navazuje na dlouhodobě realizovaný projekt Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí, který je podporován ze strany MPSV pravidelně od roku ...

Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí 2018

Již pátým rokem též pokračuje projekt podpořený MPSV, a jeho cílem je zajištění právní pomoci a přímá osvěta seniorům v oblasti dluhové problematiky a exekucí. Právní činnost spočívá v bezplatné právní ...

Ochrana soukromí dětí na internetu jako cesta k prevenci kyberkriminality

 Hlavním cílem projektu je přístupnou formou zvýšit informovanost dětí o pravidlech chování v kyberprostoru a tím přispět k prevenci negativních jevů spojených s pohybem v ICT prostředí a jejich dopadů ...

Právo na straně seniorů

 Cílem projektu je pomocí vzdělávacích akcí a dalších aktivit zvýšit povědomí seniorů o klíčových právních oblastech a řešení právních problémů, s nimiž se senioři setkávají. Tím i pak přispět nejen k ...

Právní podpora pro hlavní výzvy v bydlení v roce 2018- GDPR, bydlení v platformách a nájmy.

 Cílem projektu je poskytovat vysoce kvalitní práv. poradenství a právní služby ve 3. oblastech s vysokou poptávkou po práv. službách. Zvýšení kompetence aktérů v oblasti bydlení - pro SVJ, BD, ...

Redesign kampaně Big Brother Awards a sdílení zkušeností

V rámci tohoto projektu chceme zvýšit povědomí o nových rizicích pro naše soukromí a aktivovat širší veřejnost v zájmu ochrany soukromí. Přejeme si zvýšit informační dopad při udílení cen Big Brother a ...

Ústavní stížnost na legislativu týkající se uchovávání dat (Data retention) v České republice

Cílem projektu je analýza stávající situace využívání provozních a lokalizačních údajů v reakci na klíčová rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci zrušení směrnice o data retention a označení plošného ...

Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí 2017

Čtvrtým rokem též pokračuje projekt podpořený MPSV, a jeho cílem je zajištění právní pomoci a přímá osvěta seniorům v oblasti dluhové problematiky a exekucí. Právní činnost spočívá v bezplatné právní ...

Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí 2017

 Projekt navazuje na již čtvrtým rokem realizovaný projekt Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí, který byl podpořen ze strany MPSV pravidelně od roku ...

Mobilní bezplatná advokátní poradna pro seniory v oblasti dluhů a exekucí

Projekt navazuje na již třetím rokem realizovaný projekt Bezplatná právní poradna a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí, který byl podpořen ze strany MPSV pravidelně od roku 2014 a je ...

Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí 2016

Pokračující projekt - popis aktivit viz rok 2015 a 2014.   Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociální věcí v rámci programu Podpory veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací ...

Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic

Projekt se zaměřuje na analýzu možností využití, sestavení metodických doporučení a na následné prosazování využívání veřejných licencí Creative Commons pro kultivaci zpřístupňování autorsky chráněného ...

Právní pomoc a osvěta seniorů jako prostředek k prevenci kriminality a sociálního vyloučení

Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení kriminality páchané na seniorech zejména v oblasti nezákonných praktik při uzavírání úvěrových či jiných spotřebitelských smluv a při vymáhání dluhů a ke ...

Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí 2015

Základem projektu, který navazuje na v roce 2014 realizovaný stejnojmenný projekt podpořený ze strany MPSV, je zajištění právní pomoci a přímá osvěta seniorům v oblasti dluhové problematiky a exekucí. ...

Zvyšování know-how nevládních organizací při sdílení, šíření a ochraně informací

Projekt vychází z dosavadních aktivit a zkušeností IuRe na poli lidských práv, nových technologií a práce s informacemi, a to jak v oblasti svobodného a efektivního sdílení a šíření informací, tak ochrany ...

Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz & www.eeagrants.cz. Připravovaná Transatlantická obchodní dohoda (TTIP) mezi USA a EU výrazně zužuje pod hrozbou ...

Transparentnost nakládání s DNA jako nezbytný předpoklad zdravé společnosti

Projekt je podpořený nadačním příspěvkem Fondu Otakara Motejla částkou 260.000,- a probíhá od 2. 6. 2014 do 30. 6. 2015. Cílem projektu je zvýšit transparentnost využívání údajů o DNA ve státní správě ...

Bezplatná právní pomoc a osvěta seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí 2014

Cílem projektu je pomocí praktického právního poradenství a osvětové činnosti významně napomoci zlepšení postavení seniorů v oblasti dluhové problematiky a exekucí. Značná část seniorů se dostává do ...

Rozvoj kapacit organizace

Hlavním cílem je vytvořit v IuRe takové podmínky, aby bylo možné poskytovat bezplatnou právní pomoc i v době, kdy se nepodaří zajistit finančí podporu na tuto činnost z žádného projektového a dotačního ...

Základní svobody v prostředí IT

V tomto projektu, zaměřeném na prosazování "digital rights", usilujeme o dodržování základních svobod v prostředí rychle nastupujících moderních technologií. Tyto mají zřejmé přínosy, nicméně s sebou nesou ...

Implementace strategického plánu 2012

Projekt podpořený Nadací OSF Praha v rámci programové oblasti Transparentnost a veřejná odpovědnost (Fond Otakara Motejla) částkou 300.000,- je realizován od 30. ledna do 31. 12. 2012.   Jeho ...

Bezplatná právní pomoc a osvěta v nájemních vztazích

Projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Doba realizace: 1. 3. 2011 - 31. 12. 2011 Výše podpory: 400.000,- Kč  

Digital Rights and Awareness of Citizens

Projekt podpořila nadace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Doba realizace. 15. 6. 2011 - 15. 8. 2012 Výše podpory: 2 592 000,- Kč.  

Lidská práva a technologie: Advokační strategie

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha. Výše podpory: 450 000,- Kč Doba realizace: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011   Cíl dotace: Osvěta, propagace a právní pomoc v tématech ochrany soukromí a ...

Nechceme OpenCard do postele

Projekt podpořila Nadace VIA. Doba realizace 1. 1.2011 - 30. 11. 2011. Výše podpory: 118.000,- Kč

Profesionální právní pomoc při vstupu a setrvávání na trhu práce

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.  Doba realizace: 1. 6. 2009 do 31.5. 2012 Výše ...

Rozšíření know how v užívání licencí Creative Commons v ČR

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Doba realizace:  1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 Výše podpory: 350.000,- Kč   Cíl dotace: Podpora veřejně prospěšných kulturních aktivit v oblasti audiovize a ...

Watchdog exekucí

Projekt „Legal Assistance in Distrainment Execution Cases at the Time of Economic Recession“ podpořený Nadací OSF Praha, v jehož rámci byla poradna založena a provozována, je ukončen a aktuálně sháníme ...

Reclaim Your Right in the Digital Age

Podpořeno nadací Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Doba realizace: 1. 5. 2008 - 30. 4. 2011.

Promoting the Right to Privacy in the Digital Age

Podpořeno Nadací CEE Trust. Doba realizace: 1. 4. 2007 - 30. 4. 2008 1. 5. 2008 - 30. 4. 2011

Společně sledujeme své slídily

Podpořeno Nadací Open Society Fund. Doba realizace: 1. 6. 2010 až 31. 12. 2010.

Propagace Creative Commons jako nové šance pro české tvůrce

Podpořeno Ministerstvem kultury. Doba realizace: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010.

Bezplatná právní pomoc sociálně znevýhodněným

Podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Doba realizace: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007; 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008; 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009; 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010; 1. 1. 2011 - 30. 4. 2011

Právo na pokojné shromažďování jako test demokracie

 Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha. Doba realizace: 1. 2. 2009 - 30. 9. 2010.

Comparative Study on Different Approaches to New Privacy Challenges

Podpořeno Evropskou komisí, hlavní řešitel prof. Douwe Korf, London Metropolitan University. Výše podpory: 39 726 Kč

Personal data, rights? Informing and sensitizing the young European citizens

Projek podpořila Ligue des Droits de l'Homme. Doba realizace: leden 2009 až červen 2010.

Právem na straně sociálně znevýhodněných - v jednotlivých případech bezpráví i při iniciování systémových změn

Projekt podpořili Finančních mechanismus EHP, Norský finanční mechanismus prostřednictvím Ndace rozvoje občanské společnosti. Doba realizace: 1. 7. 2008 - 30. 6. 2010.

Pro bono in the Czech Republic

Hlavní žadatel Public Interest Lawyers Association, podpořeno Nadací CEE Trust. Výše podpory: 187 536 Kč Doba realizace: 1. 6. 2008 - 1. 6. 2010

Právní pomoc seniorům při deregulaci nájemného

Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha. Doba realizace: 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008.

Co je a co není diskriminace

Hlavní žadatel Sdružení obrany spotřebitelů, podpořeno Transition Facility 2005, NROS. Výše podpory: 6 225 Kč Datum realizace: 1. 2. 2007 - 31. 7. 2008.

Právní pomoc diskriminovaným a diskriminací ohroženým osobám

Podpořeno Evropským společenstvím z prostředků Transition Facility 2004 přes Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) (90 %), Magistrát hl. města Prahy (10 %) Doba realizace: 21. 10. 2005 - 20. 10. ...

Právní pomoc v oblasti pracovního práva osobám znevýhodněným na trhu práce

Projekt podpořil Evropský sociální fond přes Nadaci rozvoje občanské společnosti. Doba realizace: 15. 9. 2006 - 14. 3. 2008 Výše podpory: 650 000 Kč

Big Brother Awards - Human Rights and Technology, legislative, litigation and promotion

Projekt podpořily: European Commission - DG Justice, Freedom and Security JLS/2004/Support to civil society in ten new member states JLS/NGO/2004/088 (80 %), doplatek programu MATRA (20 %) Výše podpory: 48 ...

Radniční listy bez cenzury

Realizátor: Oživení, o. s. (kontaktní osoba: Lenka Petráková) Partneři projektu: Otevřená společnost, o. p. s a Iuridicum Remedium, o. s. Finanční podpora: Projekt je podpořen v rámci ...

Právní pomoc a vytváření předpokladů pro systémové změny v případech diskriminačních opatření vůči sociálně slabým skupinám ze strany územních samospráv

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha (58%) a drobné příspěvky fyzických osob (42%). Výše podpory: 120 000 Kč Doba realizace: 1. 1. 2004 - 31. 4. 2005